Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


E01 - Evaluer interessentenes tilfredshet

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Månedsavslutning. denne gruppen aktiviteter gjøres på slutten av hver måned for å avslutte syklusen og forberede oss til den neste.

Send et spørreskjema til teammedlemmene, kunden, leverandørene, eller andre interne og eksterne interessenter for å finne ut hvor fornøyde de har vært med prosjektet denne måneden, og legg resultatet inn i Helseregisteret. Denne undersøkelsen må være anonymisert.

Mal for Helseregister

HENSIKT

Det er viktig å få evaluering ofte nok både for å finne ut om problemer, men også for å få løst dem så fort vi kan. Vi bør ikke sitte å vente på at en uønsket hendelse kanskje oppstår. Denne evalueringen er ikke begrenset kun til kunden – inkluder også teammedlemmene, siden deres opplevelse har stor påvirkning på prosjektet.

Det er viktig at dette gjennomføres anonymt, fordi ellers skjer det ofte at mange ikke vil dele sine virkelige synspunktet om prosjektet.

VANLIGE FALLGRUVER

Ikke begrens denne evalueringen av kundens tilfredshet til bare noen få personer – spør alle som har påvirkningskraft.

Ikke ha med for mange spørsmål, men hold det til et akseptabelt antall for å få svar fra flest mulig av interessentene.

Selv om dette etter beste evne holdes anonymt, så er det ofte slik at hvis det bare er noen få som svarer, så kan noen av svarene brukes for å kunne identifisere dem. Hvis det skjer, så prøv å fjern det som er identifiserbart og bruk det heller ikke i fremtiden, ellers vil man oppleve at noen av interessentene ikke stoler på anonymiteten til undersøkelsen.

For å forsikre seg man ikke ser informasjon som kan identifisere noen, så kan man fokusere kun på det samlete resultatet av undersøkelsen og ikke vise de individuelle svarene.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.