Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


A03 - Utnevn sentrale medlemmer i prosjektteamet

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Prosjektstart. Disse aktivitetene gjøres i starten av prosjektet for å forberede oss til prosjektet.

Nå setter prosjektlederen i gang med å sette sammen et team for hele prosjektet (prosjektteamet). Selv om prosjektet hverken er formelt godkjent eller har startet, så trenger man disse for å bli ferdig med alle aktivitetene rundt prosjektstart. Disse utnevnelsen regnes ikke som midlertidige for det forventes at disse fortsetter i rollene, og deltar i prosjektet når det startes. De medlemmene i prosjektteamet som vi trenger på dette punktet er:

HENSIKT

En av hensiktene med disse aktivitetene er å evaluere lønnsomheten for prosjektet, og den brukes til å avgjøre hvorvidt det er fornuftig å starte med prosjektet. Denne informasjonen baserer seg på en overordnet plan og for å få til det kreves det at eksperter på mange fagfelt samarbeider. Gjør man ikke dette skikkelig så vil man oppleve at gode prosjekter avvises, og at dårlige prosjekter godkjennes.

VANLIGE FALLGRUVER

Noen ser ikke hensikten med å jobbe i et prosjekt som kanskje ikke skal startes. Prosjektlederens oppgave er da å sørge for at alle forstår at dette tross alt er et viktig arbeid fordi dette gir dem en mulighet til å velge de gode prosjektene, som så vil være en lønnsom investering for organisasjonen. Selv om prosjektet blir avvist så er heller ikke innsatsen bortkastet, fordi man reddet organisasjonen fra å starte et prosjekt som ikke var lønnsomt.

Når det gjelder det å utnevne eksisterende personer i prosjektet kontra det å leie inn nye, så vil organisasjonens styringssett spille en stor rolle. Det er ansvaret til prosjekteieren å gjøre det mulig for prosjektlederen å ha noe påvirkning når det gjelder disse valgene.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.