Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnogmenadžera A02 Odrediti članoveključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planiratipredmete isporuka A05 Identifikovati rizike iplanirati odgovore A06 Uradite stručnu proveruinicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekatpočetnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranukomunikaciju A10 Revidirati irazraditi planove B01 Stručno proveritimesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni cikluspočetnim sastankom B04 Sprovestifokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportiratiperformanse C01 Planirati odgovorena odstupanja C02 Započeti nedeljniciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranukomunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemimai zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršenepredmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije iplanirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranukomunikaciju E03 Izvršiti primopredajuproizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupuaktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektnedokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovestifokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisatinove ideje G02 Sprovestifokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


A03 - Odrediti članove ključnog tima

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

U ovom momentu, projektni menadžer počinja sa formiranjem projektnog tima. Sve dok se projekat ne odobri i ne počne sa izvršenjem, potrebni su članovi ključnog tima da bi kompletirali grupu aktivnosti projektne inticijacije. Ova postavljenja nisu privremena, od istih ljudi se očekuje da budu članovi ključnog tima i kada počen izvršenje projekta.

Članovi ključnog tima koji će u ovom momentu verovatno biti potrebni su:

Svrha

Jedna od svrha grupe aktivnosti projektne inicijacije jeste evaluacija opravdanosti projekta, koja će poslužiti za odluku da li (ni)je dobra ideja investirati u projekat. Ova informacija se zasniva na planu višeg nivoa, a pravilno planiranje iziskuje saradnju šire grupe eksperata. Ako se ne uradi dobro, može se desiti da isplativi projekti budu odbijeni a neki neisplativi da budu odobreni.

Česte zamke

Neko će pomisliti da je raditi na projektu koji možda neće biti izvršen, čisto gubljenje vremena. Projektni menadžer treba da se postara da svako razume ovo kao važnu investiciju za organizaciju jer omogućava selekciju najboljih projekata za investiranje. Čak i ako se ne odluči da se izvrši neki projekat, to investirano vreme nije izgubljeno jer sprečava investiranje resursa organizacije u mnogo većem obimu, na neisplativ projekat.

Kada dođe do postavljenja postojećih ljudi u projekat, ili angažovanja novi ljudi, sistem upravljanja u organizaciji ima glavnu ulogu. Odgovornost je na sponzoru da omogući projektnom menadžeru uticaj pristup procesu selekcije.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.