Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnogmenadžera A02 Odrediti članoveključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planiratipredmete isporuka A05 Identifikovati rizike iplanirati odgovore A06 Uradite stručnu proveruinicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekatpočetnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranukomunikaciju A10 Revidirati irazraditi planove B01 Stručno proveritimesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni cikluspočetnim sastankom B04 Sprovestifokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportiratiperformanse C01 Planirati odgovorena odstupanja C02 Započeti nedeljniciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranukomunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemimai zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršenepredmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije iplanirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranukomunikaciju E03 Izvršiti primopredajuproizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupuaktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektnedokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovestifokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisatinove ideje G02 Sprovestifokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


A08 - doneti "go/no-go" odluku

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

U ovom momentu, projektni menadžer šalje projektne dokumente sponzoru, a sponzor donosi “go/no-go” odluku. Da bi doneo odluku, sponzor će možda morati da prodiskutuje projekat sa drugim donosiocima odluka u organizaciji, kao što je sloj upravljanja portfoliom – ali sponzor treba da brine o tome a ne projektni menadžer.

Ako imate spoljnog klijenta i odgovarate na zahtev za ponudu, osim donošenja “go/no-go” odluke interno, treba poslati ponudu klijentu i sačekati da izaberu dobavljača i daju konačnu “go/no-go” odluku. Ova upravljačka aktivnost je gotova potpisivanjem ugovora, ili ako postoji drugi pravno obavezujući element.

Ako ćete imati spoljne dobavljače a neki među njima su izabrani u A05, možda ćete hteti da sa njima u ovom momentu potpišete ugovor. Ostali spoljni dobavljači možda će biti izabrani kasnije, i ugovori potpisani ad hoc.

Svrha

Projekti koji imaju spoljne klijente, uvek imaju jasne “go/no-go” odluke, dok internim projektima ponekad nedostaje ovaj korak i prosto počnu da se odvijaju bez jasne odluke. Važno je da se napravi jasan ulazak u projekat, dobijanjem potrebnih potpisa i saglasnosti pre nego što se nastavi.

Sa druge strane neke kompanije prosto investiraju u neki projekat dok god imaju raspolozive resurse. Ova upravljačka aktivnost nalazi se na kraju lanca aktivnosti koje imaju za cilj informisanu odluku zasnovanu na opravdanosti projekta.

Česte zamke

Svaka organizacija koja radi sa projektima treba da ima sistem upravljanja portfoliom koji evaluira i bira projekte na holistički način koji je balansiran i saglasan sa strategijama organizacije. Mnogi od problema koji se pripisuju sistemima za projektno upravljanja zapravo vuku korene iz upravljanja portfoliom; na primer, previše paralelnih projekata.

Važno je da postoji svest da “no-go” odluka nije neuspeh; naprotiv, to je znak da postoji uspešan sistem koji razume šta nije isplativo za organizaciju. a ovo ne ne bi bilo moguće bez napora članova ključnog tima u grupi aktivnosti projektne inicijacije.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.