Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnogmenadžera A02 Odrediti članoveključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planiratipredmete isporuka A05 Identifikovati rizike iplanirati odgovore A06 Uradite stručnu proveruinicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekatpočetnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranukomunikaciju A10 Revidirati irazraditi planove B01 Stručno proveritimesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni cikluspočetnim sastankom B04 Sprovestifokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportiratiperformanse C01 Planirati odgovorena odstupanja C02 Započeti nedeljniciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranukomunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemimai zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršenepredmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije iplanirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranukomunikaciju E03 Izvršiti primopredajuproizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupuaktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektnedokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovestifokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisatinove ideje G02 Sprovestifokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


A05 - Identifikovati i planirati predmete isporuka

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

Sprovedite radionice za kreiranje hijerarhijske strukture sastavnih elemenata proizvoda: predmete isporuka. Tamo gde je neophodno, dodajte kratke opise predmetima isporuka da bi objasnili njihov obim, kvalitet, i druge važne faktore. Ovu informaciju sačuvajte u Mapi Predmeta Isporuka, koja može biti u raznim formatima, na primer “mape uma”.

Mapa predmeta isporuka može se elaborirati uključenjem zavisnosti između svojih sastavnih elemenata. Ako ima puno međuzavisnosti, elementi se mogu rasporediti shodno shodno tim zavisnostima i procenjenim trajanjima, a ako nema puno međuzavisnosti, elementi se mogu priorizirati određenim skupom kriterijuma i birati za izvršenje shodno tim prioritetima i improvizaciji pre nego na na rasporedu. Za puno projekata je pravi izbor pristup zasnovan na međuzavisnosti za više nivoe, a pristup zasnovan na prioritetima za niže nivoe hijerarhije.

Ako je sličan projekat rađen ranije, proverite njegovu arhivu i iskoristite tu informaciju za poboljšanje Mape Predmeta Isporuka.

Zavisno od razvoja Mapa Predmeta Isporuka, možda ćete morati da korigujete i Opis Projekta.

Obrazac Opisa Projekta

Svrha

Dok je Opis Projekta od suštinske važnosti i sva dokumentacija mora biti usaglašena sa njim, on je apstraktan i neprimenjiv za svakodnevni rad. Mapa Predmeta Isporuka premošćava ovaj jaz, kreirajući prilično konkretan resurs koji razjašnjava obim projekta. Ona je ujedno i srž onoga što kasnije dobija formu rasporeda projekta, što nam omogućava da odlučimo šta se radi pre a šta kasnije i da merimo napredak projekta.

Česte greške

Praktičari često misle o “aktivnostima” tj. o “radu” a ne o “predmetu isporuke” kada kreiraju Mapu Predmeta Isporuka. Treba da vodite radionice tako tako da pomognete svakom da se usredsredi na predmete isporuka tj. izlaze iz aktivnosti, nezavisno od toga koji rad stoji iza toga. U tom smislu treba koristiti imenice a ne glagole za imenovanje predmeta isporuka. Ponekad pomaže i mapa uma jer vizualizuje hijerarhiju sastavnih elemenata.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.