Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

A05 - Identifikujte a naplánujte dodávky

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny iniciácia projektu. Táto skupina aktivít sa vykonáva na začiatku, aby nás pripravila na projekt.

Uskutočnite workshopy na vytvorenie hierarchickej dekompozície stavebných prvkov projektu: dodávok. Tam, kde to je potrebné, pridajte k jednotlivým dodávkam krátky popis na vysvetlenie ich rozsahu, kvality alebo iných dôležitých faktorov. Ukladajte tieto informácie v mape dodávok, ktorá môže mať akýkoľvek formát, napríklad myšlienkovej mapy.

Mapu dodávok je možné rozpracovať zahrnutím závislostí medzi jednotlivými položkami. Tam, kde je veľa závislostí, je možné prvky načasovať na základe ich závislostí a odhadovaného trvania. Tam, kde nie je veľa závislostí, môžu byť prvky privatizované podľa vhodného súboru kritérií a vybrané na realizáciu na základe priorít a improvizácie skôr než na základe harmonogramu. Mnohé projekty môžu profitovať z prístupu založeného na závislostiach na vyšších úrovniach a z prístupu založeného na prioritách pre nižšie úrovne.

Ak sa už realizoval podobný projekt, preverte jeho archív a použite tieto informácie na prípravu lepšej mapy dodávok.

Na základe vývoja mapy dodávok môže byť potrebné upraviť aj popis projektu.

Šablóna popiso projektu

Účel

Hoci popis projektu je kľúčový a je potrebné byť s ním vždy v súlade, je abstraktný a ťažko sa používa pri každodennej práci. Mapa dodávok premosťuje medzeru vytvorením relatívne konkrétneho zdroja, ktorý robí rozsah projektu jasnejším. Je tiež srdcom toho, čo sa stane nejakou formou harmonogramu projektu, ktorý je zdrojom pomáhajúcim nám rozhodovať sa, čo robiť ako ďalšie a merať progres.

Časté pasce

Ľudia praktikujúci projektové riadenie často pri vytváraní mapy dodávok myslia na „prácu“ miesto „dodávok“. Je nutné, aby ste workshop facilitovali spôsobom, ktorý všetkým pomôže sústrediť sa na dodávky nezávisle od práce, ktorá je na ne potrebná. Aby ste zabezpečili, že je tak bude, použite na pomenovanie dodávok slovné spojenia založené na podstatných menách namiesto slovných spojení založených na slovesách. Niekedy môže pomôcť aj použitie myšlienkovej mapy, pretože tá vizualizuje hierarchiu stavebných prvkov.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.