Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

C02 - Plánujte odpovede na odchýlky

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny týždenný manažment, ktorá je skupinou aktivít vykonávaných na začiatku každého týždňa.

Ak máte akékoľvek odchýlky od vašich cieľov na základe meraní výkonnosti z C01, mali by ste ich riadiť a snažiť sa dostať späť do správnych koľají.

V komplikovaných prípadoch môžete usporiadať workshop a získať pomoc od vybranej skupiny členov tímu pri plánovaní, ako sa zotaviť z odchýlky. V kritických alebo citlivých prípadoch informujte sponzora, požiadajte ho o radu a vyžiadajte si ich schválenie plánu nápravných opatrení.

Ak nie je možné zotaviť sa z odchýlok, mali by ste požiadať sponzora, aby schválil stanovenie nových cieľov a nechajte si ich schváliť. Postarajte sa, aby boli nové informácie zaznamenané do popisu projektu.

Ak existuje príčina odchýlky, ktorá môže spôsobiť podobné issues v budúcnosti, zaznamenajte ju do registra follow up ako riziko a naplánujte vhodnú odpoveď na ňu.

Šablóna popisu projektu

Šablóna registera follow up

Účel

Na dosiahnutie cieľa projektu sa musíme zotaviť z odchýlok čo najrýchlejšie skôr, než sa nakopia. Čo je ešte dôležitejšie, ak sa snažíme zotaviť z odchýlok, neuspejeme a vidíme v projekte alarmujúci trend, budeme vedieť, že nie je možné naplniť ciele projektu a musíme ich zrevidovať. Po zrevidovaní už nemusia byť zdôvodniteľné. V tom prípade je možné projekt zrušiť, aby sme zabránili väčším stratám v budúcnosti.

Časté pasce

Pamätajte, že všeobecný, vágny výrok ako “odteraz musíme pracovať o 15% rýchlejšie” nie je plán nápravných opatrení. Plány nápravných opatrení musia byť realistické a zahŕňať vykonateľné veci, ktoré je možné implementovať a vyhodnocovať.

Ak si musíte vybrať medzi zotavením sa z odchýlky a vyriešením príčiny odchýlky, ktorá môže spôsobiť to isté issue v budúcnosti, dajte prednosť príčine. Inak budete neustále hasiť požiare.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.