Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

C02 - Plan reacties op afwijkingen

Deze managementactiviteit behoort tot de groep weekelijks beheer; een groep activiteiten die aan het begin van elke week worden uitgevoerd.

Als u afwijkingen heeft van uw doelstellingen op basis van de prestatiemetingen in C01, moet u ze beheren en proberen weer op het goede spoor te brengen.

In gecompliceerde gevallen kunt u een workshop houden en de hulp inroepen van alle of een selecte groep teamleden om te plannen hoe de afwijking te herstellen. In kritieke of gevoelige gevallen, informeer de sponsor, vraag om hun advies, en vraag om goedkeuring voor het herstelplan.

Als het niet mogelijk is om van de afwijkingen te herstellen, moet u goedkeuring krijgen om de doelstellingen te herzien. Zorg ervoor dat de nieuwe informatie wordt opgenomen in de projectbeschrijving.

Als er een onderliggende reden is voor de afwijking die in de toekomst soortgelijke problemen kan veroorzaken, leg deze dan vast in het follow-upregister als een risico, en plan er een passende risicorespons voor.

Projectbeschrijving template

Follow-upregister template

Doel

Om de doelstellingen van het project te bereiken, moeten we de afwijkingen zo snel mogelijk herstellen om ervoor te zorgen dat ze zich niet opstapelen. Nog belangrijker, als wij proberende afwijkingen te herstellen en daar niet in slagen en een alarmerende trend in het project zien, wetende dat de projectdoelstellingen niet kunnen worden bereikt met de bestaande doelstellingen, en die doelstellingen zullen moeten herzien. Wanneer deze herzien zijn, zijn zij misschien niet meer te rechtvaardigen. In dat geval kan het project worden geannuleerd om grotere verliezen in de toekomst te vermijden.

Veel voorkomende valkuilen

Vergeet niet dat een algemene, vage, wensverklaring als “We moeten vanaf nu 15% sneller werken.” geen herstelplan is. Herstelplannen moeten realistisch zijn en uitvoerbare en evalueerbare zaken bevatten. Als men moet kiezen tussen het herstellen van een afwijking en het oplossen van de onderliggende oorzaak van de afwijking die in de toekomst hetzelfde probleem kan veroorzaken, geef dan voorrang aan het laatste. Anders bent u voortdurend brandjes aan het blussen.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.