Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

C01 - Prestaties meten en rapporteren

Deze managementactiviteit behoort tot de groep weekelijks beheer; een groep activiteiten die aan het begin van elke week worden uitgevoerd.

Meet de prestaties van het project in vergelijking met de doelstellingen, en stel vervolgens realistische prognoses op voor de doelstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijd en kosten. Bereid één of meerdere rapporten voor, met de nadruk op de prognoses en stuur ze naar de verschillende belanghebbenden, en controleer bij hen of ze het rapport hebben ontvangen en begrepen.

Controleer de lijst van belanghebbenden in de projectbeschrijving om er zeker van te zijn dat iedere belanghebbende een rapport heeft ontvangen. Als het huidige formaat van het rapport niet geschikt is voor een stakeholder, herzie dan het formaat of ontwerp een nieuw alternatief, en voeg deze informatie toe aan de lijst van stakeholders.

Doel

Het hoofddoel is te begrijpen waar we staan in vergelijking tot de streefdoelen en doelstellingen aan de hand waarvan afwijkingen zo snel mogelijk kunnen worden hersteld. Het secundaire doel is om de stakeholders op de hoogte te houden van de status van het project. Dat schept vervolgens weer vertrouwen en meer mogelijkheden voor verdere samenwerking.

Veel voorkomende valkuilen

Overweeg het volgende om de meest voorkomende valkuilen bij deze managementactiviteit te vermijden:

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.