Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

A04 - Beschrijf het project

Deze managementactiviteit behoort tot de groep projectinitiatie. Deze groep activiteiten wordt aan het begin uitgevoerd om ons voor te bereiden op het project.

Houd workshops om de informatie te verzamelen en stel een projectbeschrijving op die de volgende informatie bevat:

Bepaalde informatie bestaat op dit moment nog niet. Leg de focus dus alleen op de bestaande informatie en voeg de rest later toe aan de projectbeschrijving. Dit document zal gedurende het project hoe dan ook worden herzien en verfijnd.

Als een soortgelijk project eerder is gedaan, controleer dan het archief en gebruik die informatie om een realistischer plan op te stellen.

Projectbeschrijving template

Doel

De projectbeschrijving helpt ons om gedurende de uitvoering op één lijn te blijven met de doelen van het project op hoog niveau. Het document is ook een geweldige bron van informatie over het project voor nieuwe teamleden, hogere managementniveaus, of andere mensen die niet in het team zitten.

Veel voorkomende valkuilen

Er is een optimaal niveau van detail en nauwkeurigheid voor dit document, dat meestal lager is dan wat praktijkmensen veronderstellen. Zorg ervoor dat u een document maakt dat zijn doel dient en niet een document dat voldoet aan een denkbeeldig idee van goed projectmanagement.

Beschrijf alles duidelijk en kort. Vermijd de typische bedrijfswoordenschat die geen echte betekenis overbrengen.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.