Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

A05 - Identificeer en plan opleveringen

Deze managementactiviteit behoort tot de groep projectinitiatie. Deze groep activiteiten wordt aan het begin uitgevoerd om ons voor te bereiden op het project.

Houd workshops om een hiërarchische indeling te maken van de bouwstenen van het product: opleveringen. Voeg waar nodig korte beschrijvingen toe aan opleveringen om hun toepassingsgebied, kwaliteit of andere belangrijke factoren toe te lichten. Sla deze informatie op in de deliverables folder. Deze kan elk formaat hebben, bijvoorbeeld een mindmap.

De deliverables folder zal worden uitgebreid afhankelijk van de afhankelijkheden tussen productieactiviteiten. Als er veel afhankelijkheden zijn, worden de elementen gepland op basis van hun afhankelijkheden en geschatte duur, terwijl als er niet veel afhankelijkheden zijn, de elementen kunnen worden geprioriteerd door een degelijke set van criteria en geselecteerd voor uitvoering op basis van prioriteiten en improvisatie in plaats van een schema. Veel projecten kunnen baat hebben bij een op afhankelijkheden gebaseerde aanpak voor de hogere niveaus en een op prioriteiten gebaseerde aanpak voor de lagere niveaus.

Als een soortgelijk project al eerder is gedaan, controleer dan het archief en gebruik die informatie om een betere deliverables folder op te stellen. Op basis van de ontwikkeling van de deliverables folder, kan het nodig zijn om ook aanpassingen te maken aan de projectbeschrijving.

Projectbeschrijving template

Doel

Hoewel de projectbeschrijving van cruciaal belang is en het altijd nodig is om ermee in overeenstemming te zijn, is deze abstract en moeilijk te gebruiken in het dagelijkse werk. De deliverables folder overbrugt de kloof door een relatief concreet hulpmiddel te creëren dat de reikwijdte van het project duidelijker maakt. Het is ook de kern van wat een vorm van planning wordt voor het project, dat op zijn beurt een hulpmiddel is dat ons helpt te beslissen wat we hierna moeten doen, en de voortgang te meten.

Veel voorkomende valkuilen

Er is een optimaal gedetailleerd vereiste voor dit document, dat vaak lager is dan de medewerkers veronderstellen. Zorg ervoor dat u een document maakt dat zijn doel dient, in plaats van alleen te voldoen aan een vooropgezet idee van goed projectmanagement.

Omschrijf alles duidelijk en kort. Vermijd het typische soort zakelijke verklaringen die geen echte betekenis hebben.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.