Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


A05 - Идентифициране и планиране на резултатите

Тази дейност по управление принадлежи към групата Иницииране на проекта. Тази група дейности се изпълняват в началото, за да ни подготви за проекта.

Провеждане на семинар за създаване на йерархична разбивка на елементите на продукта: резултатите. Когато е необходимо, добавете кратки описания към изпълнимите продукти/резултати, за да обясните техния обхват, качество или други важни фактори. Съхранявайте тази информация в картата Deliverables Map, която може да има всякакъв формат, като например мисловни карти.

Картата на резултатите може да бъде доразпределена чрез включване на зависимостите сред нейните артикули. Когато има много зависимости, елементите могат да бъдат планирани въз основа на техните зависимости и прогнозни продължителности, докато когато няма много зависимости, елементите могат да бъдат приоритизирани чрез подходящ набор от критерии и избрани за изпълнение въз основа на приоритети и импровизация, а не на база графика. Много проекти могат да се възползват от основан на зависимост подход за по-високите равнища и приоритетно основан подход за по-ниските равнища.

Ако подобен проект е бил реализиран и преди, проверете архива му и използвайте тази информация, за да подготвите по-добра Карта на резултатите.

Въз основа на разработването на Картата на резултатите може да се наложи да се направя корекции и в Описанието на проекта.

Описание на проекта - пример

Предназначение

Докато Описанието на проекта е от решаващо значение и винаги е необходимо да бъде приведено в съответствие с него, то е абстрактно и трудно за използване в ежедневната работа. Картата на резултатите преодолява пролуката, като създава сравнително устойчив ресурс, който прави обхвата на проекта по-ясен. Това е и основа за това, което се превръща във форма на график за проекта, което от своя страна е ресурс, който ни помага да решим какво да правим по-нататък и да измерваме напредъка.

Типични клопки

Често срещано е практикуващите да мислят за “работа” вместо за “резултати” при създаването на Картата на резултатите. Трябва да улесните семинара по начин, който помага на всички да се съсредоточат върху изпълнимите резултати, независимо от основната работа. За да се гарантира, че това е така, добре е да се използват съществителни фрази вместо глаголни фрази за именуване на резултатите. Понякога използването на мисловна карта също може да помогне, защото визуализира йерархията на отделните елементи.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.