Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A05 - Identifikoni dhe planifikoni rezultatet

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Për të krijuar një ndarje hierarkike të elementëve të ndërtimit të produktit dhe të dorëzimeve kryeni seminare. Kur është e nevojshme, shtoni shënime të shkurtra për dorëzimet që keni për të bërë, për të shpjeguar qëllimin, cilësinë ose faktorë të tjerë të rëndësishëm. Ruajeni këtë informacion në Hartën e Arritjeve, e cila mund të ketë çfarëdo lloji formati, si për shembull një hartë mendore.

Harta e Arritjeve mund të përpunohet duke përfshirë lidhjet e ndërvarura midis elementëve të saj. Kur ka shumë varësi, elementët mund të planifikohen bazuar në tipologjinë e tyre dhe kohëzgjatjet e vlerësimit, ndërsa kur nuk ka shumë varësi, këto elementë mund të prioritizohen falë një grupi të duhur kriteresh dhe në bazë të prioriteteve të zgjidhen për zbatim. Shumë projekte të bazuara në elementin e varësisë, mund të përfitojnë nga një qasje e bazuar për nivelet më të larta dhe një projektet e bazuar në priorite, janë më të përstshme dhe të sukseshme për nivelet më të ulëta.

Nëse keni përdorur më parë një projekt të ngjashëm, kontrolloni arkivin dhe përdorni atë informacion për të përgatitur një Hartë të arritjeve më eficente..

Bazuar në zhvillimin e Hartës së Arritjeve, mund t’ju duhet të bëni rregullime edhe në përshkrimin e projektit.

Modeli i përshkrimit të projektit

Qëllimi

Ndonëse përshkrimi i projektit është shumë i rëndësishëm, ai ndodh të jetë abstrakt dhe i vështirë për t’u përdorur në punën e përditshme ndaj është shpesh e nevojshme që pëshkrimi projetit të përafrohet me qellimin e projektit. Harta e Dorëzimeve e kapërcen këtë hendek duke krijuar relativisht një burim konkret, gjë që e bën më të qartë qëllimin e projektit.

Ajo është gjithashtu thelbi i asaj që më pas shndërrohet në një tip plani për projektin, i cili nga ana tjetër është një piketë që na ndihmon të vendosim se çfarë të bëjmëdhe si të masim progresin.

Gabimet e zakonshme

Ndodh shpesh, që zbatuesit e projektit të mendojnë për “sasi” në vend të “të arritjeve” kur krijojnë Hartën e Arritjeve. Ju duhet ta lehtësoni projektin në një mënyrë të tillë që të ndihmojë të gjithë të përfshirët të përqendrohen tek rezultatet, pavarësisht nga puna bazë që duhet të zhvillohet. Për t’u siguruar që të ndodhë kështu, përdorni fraza emërore në vend të frazave foljore për emërtimin e të dhënave.

Përdorimi i një harte mendore është i rëndësëm sepse ndihmon, po ashtu, edhe në përcaktimin e hierarkisë së elementeve të ndërtimit

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.