Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A02 - Emërimi i menaxherit të projektit

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Në këtë pikë, sponsori diskuton projektin me menaxherët e mundshëm të projektit dhe arrin një marrëveshje. Me rëndësi është që të emërohet një menaxher projekti që beson në objektivat dhe synimet e projektit.

Në rastin e projekteve të brendshme (ato pa klientë të jashtëm), menaxheri i projektit duhet të vijë nga bota e biznesit ose të jetë një person me aftësi të mira menaxheriale (pjesë organizatës) por jo persona me aftësi të mira teknike.

Këta persona që janë të aftësuar teknikisht janë kandidatë potencial për Team Leader (udheheqesit e grupit) në P3.express. Përveç realizimit të qëllimeve të projektit dhe përmbushjes së objektivave, menaxheri i projektit është gjithashtu përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin e ekipit të projektit duke mundësuar kësisoj krijimin e një ambjenti të këndshëm pune, në të cilin anëtarët e ekipit mund të ngjisin shkallët e karrierës së tyre.

Qëllimi

Edhe pse është e mundur që ekipet e vogla të kenë një sistem të shpërndarë të menaxhimit të projektit, do të ishte më praktike dhe rezultative për shumicën e projekteve që të kenë koordinim të përqendruar dhe menaxheri i projektit të jetë udhëheqës ii këtij sistemi të përqendruar koordinimi. Në këtë mënyrë, aktivitetet menaxheriale nuk bëhen burim shpërqendrimi për team leader-at duke i dhënë mundësinë atyre të qëndrojnë të fokusuar në aktivitetet teknike të projektit.

Gabimet e zakonshme

Merrni parasysh pikat e meposhtme per te shmangur disa nga problematikat me te zakonshme ne kete fushe:

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.