Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


G02 - Gjeneroni ide të reja

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e aktiviteteve te Post Menaxhimi i Projektit: nje cikel aktivitetesh 3 deri ne 6 mujor qe fillon pasi projekti ka perfunduar and vazhdon per nje periudhe 1 deri ne 5 vite. Ky grup aktivitetesh mund ti bashkngjitet atij te projekteve te tjera te perfunduara ne nje sistem qendror të menaxhimit te dokumentave.

I njejti person qe ka qene Sponsori I projektit eshte pergjegjes per kete cikel, me perjashtim te rastit kur pergjegjesia i eshte transferuar dikujt tjeter.

Pas vlerësimit të përfitimeve (G01), sponsori duhet të shqyertojë mundëstë për t’i rritur ato. Në këtë pikë mund të zhvillohen aktivitete të vogla, të caktuara për ekipet operative, ose ndryshime të mëdha që mund të shndërrohen në projekte të reja në të ardhmen.

Qëllimi

Punimet kryesore të projektin janë mbyllur dhe në këtë pikë jemi në pritje të përfitimeve.. Megjithatë, jo të gjitha përfitimet e mundshme realizohen automatikisht nëse nuk ndërmerrni veprime shtesë “ad hoc” pas mbylljes së projektit.

Nga ana tjetër, vlerësimi i përfitimeve të projekteve të mëparshme është një burim i shkëlqyeshëm idesh për strukturimin e projekteve pasardhëse.

Gabimet e zakonshme

Për të shmangur disa nga problemet më të zakonshme, merrni parasysh si vijon:

funksionon më mirë nëse ju (dhe përgjegjësit e projekteve të tjera) mblidheni dhe vlerësoni së bashku përfitimet e disa projekteve. Vetëm kujdesuni që përfitimet e secilit projekt për të cilin jeni përgjegjës të vlerësohen në një mënyrë ose në një tjetër.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.