Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


A05 - Identifiser og planlegg leveranser

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Prosjektstart. Disse aktivitetene gjøres i starten av prosjektet for å forberede oss til prosjektet.

Gjennomfør en workshop for å vise hvordan produktet ser ut når det brytes ned i de enkelte leveransene og om nødvendig skriv ytterligere kommentarer for å utdype omfang, kvalitet eller andre viktige faktorer ved disse. Denne informasjonen lagres i Produktkartet, men hva slags format dette skal ha er likegyldig og en type tankekart vil fungere.

Produktkartet kan utdypes videre ved å vise avhengigheter mellom de forskjellige leveransene. Dersom det er mange avhengigheter, lages en tidsplan basert på avhengighet og estimert varighet for hver leveranse. Er det derimot få avhengigheter så prioriteres leveransene etter et sett med kriterier og velges ut ifra disse, men med rom for improvisasjon, for det er bedre enn å følge en vedtatt tidsplan slavisk. Mange prosjekter kan med fordel bruke en tilnærming basert på avhengighet for leveranser på et høyt nivå i Produktkartet, og basert på prioritert på et lavere nivå.

Hvis tilsvarende prosjekter har blitt gjennomført tidligere, så sjekk de arkiverte dokumentene og bruke den informasjonen for å lage et bedre Produktkart. Basert på det som gjøres her så kan det hende at en må endre litt på Prosjektbeskrivelsen.

Mal for Prosjektbeskrivelse

HENSIKT

Selv om det er nødvendig å lage en Prosjektbeskrivelse som prosjektet forholder seg til, så er den ofte abstrakt og vanskelig å bruke i det daglige arbeidet. Produktkartet, som er en ganske konkret ressurs, hjelper til med å gjøre omfanget til prosjektet lettere å forholde seg til. Produktkartet er også et utgangspunkt til det som blir en form for tidsplan for prosjektet, som også vil være en ressurs når vi senere skal bestemme hva som gjøres og når fremdrift i prosjektet skal måles.

VANLIGE FALLGRUVER

Det er vanlig at de som gjennomfører prosjekter tenker «arbeid» i istedenfor «leveranser» når man lager Produktkartet. Det kan derfor være nødvendig å gjennomføre en workshop for å hjelpe alle til å ha søkelyset på leveranser. For å sikre et best mulig resultat fra vår workshop er det også lurt å bruke substantiver og ikke verb når leveranser beskrives. Bruken av et tankekart kan også hjelpe ved å gi et hierarkisk bilde av hvordan leveransene henger sammen.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.