Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


C02 - Planlegg avvikstiltak

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Ukentlige aktiviteter, som er en gruppe aktiviteter som gjøres i begynnelsen av hver uke.

Hvis det avdekkes et avvik i forhold til målene, basert på målingen av fremdrift fra C01, må disse håndteres slik at prosjektet kan komme tilbake på rett spor igjen.

Er det en komplisert situasjon kan det arrangeres en workshop for å få hjelp fra alle, eller i hvert fall noen av teammedlemmene, for å planlegge hvordan avviket kan rettes opp. Er det et kritisk eller sensitivt avvik, så må prosjekteier informeres. Prosjekteier blir først bedt om gi et råd og deretter om å godkjenne en avviksplan for å løse avviket.

Hvis det ikke er mulig å komme tilbake til normal situasjon i prosjektet, så må det søkes godkjenning fra prosjekteier om å sette reviderte mål og resultater for prosjektet, og denne informasjonen må legges inn i Prosjektbeskrivelsen.

Hvis det er en underliggende årsak til dette avviket, som kan forårsake tilsvarende situasjoner også i fremtiden, så må det legges inn som en usikkerhet i Oppfølgingsregisteret. Så må det planlegges tiltak mot dette.

Mal for Prosjektbeskrivelse

Mal for Oppfølgningsregister

HENSIKT

For å oppnå målene til prosjektet, så må avviket ordnes opp i så fort som mulig. Det må gjøres før dette, og andre avvik, hoper seg opp. Men like viktig er at hvis forsøket på å rette opp avviket ikke lykkes, og det samtidig er en illevarslende trend i prosjektet, så vil ikke målene til prosjektet oppnås. Da må målene vurderes på nytt, for da er kanskje ikke lønnsomheten i prosjektet like god lenger. Da må kanskje prosjektet avbrytes helt for å unngå et større tap i fremtiden.

VANLIGE FALLGRUVER

Husk at en generell, vag og håpefull formulering som: «Vi må jobbe 15% bedre fra nå av» ikke er en avviksplan. Avviksplaner må være realistiske og inneholde handlinger som kan gjennomføres og evalueres i ettertid.

Hvis man må velge mellom å gjenopprette avviket eller løse den bakenforliggende årsaken til avviket, som kan forårsake samme hendelse senere, så prioriter det siste. Ellers vil man hele tiden måtte opptre som en brannslukker.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.