Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


C02 - Lập kế hoạch ứng phó với sự sai lệch

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm Quản lý hàng tuần, được thực hiện đầu mỗi tuần.

Nếu dự án của bạn có bất kỳ sai lệch nào so với mục tiêu dựa trên kết quả đo lường ở bước C01, bạn nên quản lý và cố gắng đưa chúng về đúng hướng.

Trong các trường hợp phức tạp, bạn có thể tổ chức một buổi hội thảo và kêu gọi sự trợ giúp từ tất cả hoặc một số thành viên trong việc lập kế hoạch khắc phục sai lệch. Trong trường hợp quan trọng hoặc nhạy cảm, hãy thông báo cho nhà tài trợ, xin lời khuyên của họ và xin họ chấp thuận kế hoạch phục hồi.

Nếu không thể khắc phục sai lệch, bạn cần xin nhà tài trợ sửa đổi các mục tiêu và yêu cầu họ phê duyệt các mục tiêu sửa đổi. Đảm bảo rằng các thông tin mới đều được cập nhật vào Mô tả dự án.

Nếu nguyên nhân gốc rễ của sự sai lệch có thể gây ra các vấn đề tương tự trong tương lai, hãy ghi nhận nó vào Hạng mục cần theo dõi là một rủi ro, và lên kế hoạch phù hợp nhằm ứng phó với rủi ro đó.

Biểu mẫu Mô tả tự án

Biểu mẫu hạng mục cần theo dõi

Mục đích

Để đạt được mục tiêu của dự án, chúng ta cần khắc phục những sai lệch càng sớm càng tốt, trước khi chúng chất chồng. Quan trọng hơn, nếu chúng ta cố gắng khắc phục sai lệch và không thành công, đồng thời nhận thấy dự án có xu hướng đáng báo động, chúng ta sẽ biết rằng mục tiêu của dự án khả năng lớn không thể đạt được với các mục tiêu hiện tại và chúng ta phải điều chỉnh lại các mục tiêu đó. Khi sửa đổi, chúng có thể không còn hợp lý nữa, trong trường hợp đó dự án có thể bị hủy bỏ để tránh những tổn thất lớn hơn trong tương lai.

Những sai lầm phổ biến

Một tuyên bố chung chung, mơ hồ, thể hiện dạng mơ ước như “Kể từ bây giờ chúng ta phải làm việc nhanh hơn 15%” không phải là một kế hoạch phục hồi. Kế hoạch phục hồi phải thực tế và bao gồm những điều có thể thực hiện được và đánh giá được.

Nếu bạn phải lựa chọn giữa việc khắc phục sai lệch và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của sai lệch, nguyên nhân có thể gây ra vấn đề tương tự trong tương lai, hãy ưu tiên cho lựa chọn sau. Nếu không bạn sẽ liên tục phải chữa cháy.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.