Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


D01 - Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Daglige aktiviteter. Disse gjøres daglig.

Usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer i prosjektet bør håndteres proaktivt. Når en ny sak identifiseres så må den umiddelbart legges inn i Oppfølgningsregisteret. Så må det utpekes en ansvarlig for å følge den opp (en av teammedlemmene) og man må starte planleggingen for hva som skal gjøres med den. Det er viktig å være i kontakt med teammedlemmene og andre interessenter hele tiden for å identifisere usikkerheter og hendelser.

Andre teammedlemmer, eller også eksterne interessenter, kan også hjelpe til med å finne ut hva som skal gjøres med alle sakene. Når det er kompliserte saker så samles hele teamet og gjennomfører en workshop slik at de, i fellesskap, skal komme frem til en løsning, ved å bruke wisdom of the crowd. Er det kritiske saker det gjelder så bør prosjekteier involveres for å godkjenne den nye planen for å håndtere saken.

Mal for Oppfølgningsregister

HENSIKT

Hensikten er å være proaktive med usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer, istedenfor for å tro at det løser seg av seg selv. På den måten kontrolleres prosjektet bedre og muligheten for å få det beste resultatet vil øke.

Å stole på å at man husker alt eller på bare å bruke ustrukturerte notater tar for mye av den mentale energien og åpner opp for at saker forsvinner eller glemmes. Derfor er det bedre å ha et enkelt register og nok selvdisiplin til å legge inn saker der så fort de oppstår.

Det tar mye tid å følge opp alle sakene og det er derfor lurt å utnevne ansvarlige personer for hver av dem. I tillegg til å spre arbeidsbyrden vil dette også hjelpe prosjektet fordi alle sammen jobber mot et felles mål.

VANLIGE FALLGRUVER

Vurder disse tipsene for å unngå de vanligste problemene rundt denne aktiviteten:

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.