Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


A08 - Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Prosjektstart. Disse aktivitetene gjøres i starten av prosjektet for å forberede oss til prosjektet.

Nå sender prosjektlederen prosjekt dokumentasjonen til prosjekteieren og prosjekteieren bestemmer om prosjektet skal fortsette eller ikke. For å ta denne beslutningen så må kanskje prosjekteieren diskutere dette med andre beslutningstakere i organisasjonen, slik som porteføljestyret – men det er opp til prosjekteieren å avgjøre dette og ikke prosjektlederen.

Hvis prosjektet har en ekstern kunde og prosjektet er et svar på en forespørsel fra en kunde må prosjekteier, i tillegg til å avgjøre hva som skal skje med prosjektet, også sende forslaget til kunden og avvente deres valg av leverandør før det tas en beslutning. Denne aktiviteten er ferdig når kontrakten er signert, eller det er inngått en annen form for juridisk binding.

Hvis det skal brukes eksterne leverandører, som ble valgt i A05, så vil det muligens bli inngått kontrakter med dem nå. Andre leverandører kan dog velges og kontrakter med dem inngås senere på ad hoc basis.

HENSIKT

Prosjekter som har eksterne kunder, må alltid ha klare beslutninger på hvorvidt de skal gå videre eller avsluttes. De interne prosjektene mangler noen ganger denne avgjørelsen og fortsetter bare på gammel vane. Det er viktig at vi har klare beslutningspunkter og at vi får de signaturene og forpliktelsene vi skal ha før vi fortsetter prosjektet.

På den andre siden er det noen selskaper som investerer i hva som helst av prosjekter, så lenge de har ressurser ledige. Denne aktiviteten er på slutten av en kjede med aktiviteter som alle leder frem til av vi tar en velbegrunnet beslutning basert på lønnsomheten i prosjektet.

VANLIGE FALLGRUVER

Alle organisasjoner som jobber med prosjekter, må ha en form for porteføljestyring som evaluerer og velger de rette prosjektene. Disse må sees ut ifra en balansert helhet og i tråd med organisasjonen strategi. Mange av de problemene som knytter seg til prosjektledelse har bakgrunn i porteføljestyringen, som f.eks. det å ha for mange prosjekter samtidig.

Vær sikker på at alle forstår at det å avslutte et prosjekt ikke er å feile. Det er snarere et tegn på at vi har gode systemer som fanger opp hva som er lønnsomt for organisasjonen. Dette hadde ikke vært mulig uten at medlemmene i prosjektteamet hadde gjort den den jobben de har gjort i denne startfasen av prosjektet.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.