Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

A08 - Spravte rozhodnutie go/no-go

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny iniciácia projektu. Táto skupina aktivít sa vykonáva na začiatku, aby nás pripravila na projekt.

V tomto bode projektový manažér posiela projektové dokumenty sponzorovi a sponzor spraví rozhodnutie go/no-go. Na spravenie tohto rozhodnutia môže sponzor potrebovať prediskutovať projekt s ostatnými, ktorí rozhodujú v organizácii, napríklad s vrstvou riadenia portfólia – ale je na sponzorovi, aby určil, ako to urobí, nie na projektovom manažérovi.

Ak máte externého zákazníka a odpovedáte na žiadosť o predloženie ponuky, mali by ste okrem urobenia interného rozhodnutia go/no-go poslať ponuku zákazníkovi a počkať, aby si vybral dodávateľa a dal vám finálne rozhodnutie go/no-go. Táto riadiaca aktivita je ukončená, keď je podpísaná zmluva alebo keď disponujete iným právne záväzným titulom.

Ak budete mať externých dodávateľov a niektorí z nich boli vybraní v A05, môžete s nimi chcieť podpísať v tomto bode zmluvu. Dodatoční externí dodávatelia môžu byť vybraní a zmluvy s nimi podpísané neskôr ad hoc.

Účel

Projekty, ktoré majú externých zákazníkov, majú vždy jasné go/no-go rozhodnutia, ale interným projektom niekedy tento krok chýba a vkradnú sa do existencie bez jasného rozhodnutia. Je dôležité spraviť toto rozhodnutie jasnou bránou pre projekt a získať potrebné podpisy a záväzky skôr, než budeme pokračovať.

Na druhej strane niektoré niektoré organizácie len investujú do akéhokoľvek projektu, pokiaľ majú dostupné zdroje. Táto riadiaca aktivita je na konci reťaze aktivít, ktoré sa snažia premeniť to na takéto informované rozhodnutie založené na zdôvodnení projektu.

Časté pasce

Každá organizácia, ktorá pracuje s projektmi, potrebuje mať systém riadenia portfólia, ktorý vyhodnocuje a vyberá projekty holistickým spôsobom, ktorý je vyvážený a kompatibilný so stratégiami organizácie. Mnohé z problémov pripisovaných systémom riadenia projektov majú korene v portfólio manažmente, napr. že máte priveľa projektov súčasne.

Zabezpečte, aby každý rozumel tomu, že no-go rozhodnutie nie je zlyhanie. Je to znak toho, že máme úspešný systém, ktorý rozumie, čo nie je pre organizáciu prínosné. To by nebolo možné bez úsilia kľúčových členov tímu v skupine aktivít iniciácie projektu.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.