Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

B03 - Neem een go/no-go-beslissing

Deze managementactiviteit behoort tot de Maandelijkse initiatie groep. Deze groep activiteiten worden aan het begin van elke maand uitgevoerd om ons voor te bereiden op een nieuwe maandelijkse cyclus.

Op dit punt moet de sponsor een nieuwe go/no-go-beslissing nemen op basis van de nieuwe plannen. Hij kan de beslissing zelf nemen, of dit regelen met anderen, zoals het portfolio managementteam.

Als u besluit om het project te stoppen, worden de project afsluitingsactiviteiten uitgevoerd, en kunt u beslissen of u al dan niet de post-projectbeheer cyclus wil doorlopen.

Doel

Het doel is ervoor te zorgen dat het project nog steeds gerechtvaardigd is, en om iedereen eraan te herinneren dat er een doel is voor het project, dat hoger is dan de som van geïsoleerde specialisten activiteiten.

Veel voorkomende valkuilen

De sponsor moet deze managementactiviteit serieus nemen en het project niet automatisch goedkeuren zonder controle. Het is belangrijk dat ook iedereen begrijpt dat het stopzetten van projecten een teken is van goed projectmanagement.

Het kan zijn dat een project gerechtvaardigd is wanneer het op zichzelf wordt beoordeeld. Maar misschien niet zo gerechtvaardigd is in vergelijking met andere mogelijke uit te voeren projecten. Daarom is een holistisch perspectief noodzakelijk wanneer u de voortdurende rechtvaardiging van het project gaat evalueren van de voortdurende rechtvaardiging van het project, en dit kan het best worden gedaan in één enkel systeem voor portefeuillebeheer dat toezicht houdt op alle projecten in het bedrijf.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.