Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


F02 - Αξιολογήστε την ικανοποίηση των εμπλεκομένων

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Κλείσιμο Έργου. Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων εκτελείται όταν το προιόν του έργου έχει ολοκληρωθεί, ή όταν αποφασίσετε να ακυρώσετε το έργο.

Στείλτε το τελικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπλεκόμενους και καταγράψτε τα αποτελέσματα στο Καταχωρητής Υγείας. Ενώ, το μηνιαίο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης είναι επικεντρωμένο στον μήνα, η συγκεκριμένη τελική αξιολόγηση αφορά το έργο στο σύνολό του.

Καταχωρητής Υγείας template

Σκοπός

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, καμία ενέργεια δε μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η ικανοποίηση των εμπλεκομένων, και ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι να την έχουμε στο αρχείο για περαιτέρω ανάλυση του έργου και να πάρουμε μαθήματα για το μέλλον.

Συχνές Παγίδες

Μήν περιορίσετε την αξιολόγηση της ικανοποίησης του πελάτη σε μερικούς μόνο αντιπροσώπους, και αξιολογήστε όλα τα άτομα που επηρεάζουν.

Μην προσθέτετε πολλές ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να παραμείνει εύκολο για τους εμπλεκόμενους να απαντήσουν.

Ακόμη και αν κάνετε το καλύτερο για να διατηρήσετε το ερωτηματολόγιο ανώνυμο, εάν δεν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες, κάποιες απο τις απαντήσεις τους μπορεί να είναι αναγνωρίσιμες. Εάν γίνει έτσι, προσπαθήστε να αγνοήσετε τις συγκεκριμένες προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες, και να μην τις χρησιμοποιήσετε ποτέ στο μέλλον. Διαφορετικά, κάποιοι εμπλεκόμενοι μπορεί να μην πιστέψουν την ανωνυμία της αξιολόγησης.

Για να διασφαλίσετε ότι δε θα δείτε προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες, σε περίπτωση που υπάρχουν, επικεντρωθείτε σε συγκεντρωμένα δεδομένα και μην αξιολογήσετε τις απαντήσεις απομονωμένα.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.