Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

Úvod

P3.express používa jednoduchý proces znázornený na diagrame vyššie. Tento proces pozostáva z 33 riadiacich činností v 7 skupinách. Kliknite na ktorúkoľvek z aktivít v diagrame, aby ste otvorili jej popis alebo jednoducho začnite prvou aktivitou A01.

Princípy

Práca vykonávaná v projekte podľa P3.express by sa mala riadiť takmer univerzálnymi princípmi projektov (NUPP). P3.express bol navrhnutý tak, aby bol v súlade NUPP.

Organizácia

Za aktivity projektového manažmentu je zodpovedný riadiaci tím s jedným alebo viacerými členmi tímu v závislosti od veľkosti a zložitosti projektu. Projektový manažér vedie tento tím a je zodpovedný za aktivity projektového riadenia. Táto osoba je podriadená externému projektovému manažérovi zákazníka (ak existuje), ako aj internému sponzorovi, ktorým je senior manažér zodpovedný za konečný výsledok projektu, jeho financovanie, zdroje atď.

V projekte je jeden alebo viac produkčných tímov. Každý interný produkčný tím (pozostávajúci z členov tímu z vašej vlastnej organizácie) vedie tím líder, ktorý je podriadený svojmu líniovému manažérovi (ak taký existuje), ako aj projektovému manažérovi. Každý externý produkčný tím (dodávateľov) vedie projektový manažér dodávateľa, ktorý je podriadený svojim interným manažérom, ako aj projektovému manažérovi.

Dokumenty

V P3.express sú definované nasledujúce dokumenty:

Šablóny možno použiť tak, ako sú alebo ako pomôcka pre vytvorenie vlastného nastavenia.

Je dôležité mať ústredné miesto pre Vaše projektové dokumenty s načasovaným zálohovaním, vzdialeným prístupom, autentifikáciou a autorizáciou. Ak Vaša organizácia takúto platformu nemá, môžete použiť jedno z nasledujúcich open source riešení zohľadňujúcich ochranu osobných údajov:

Ak tím nie je kolokovaný, budete potrebovať aj tímovú chatovaciu platformu. To je pár open source riešení zohľadňujúcich ochranu osobných údajov:

Je dôležité okamžite zachytávať riziká, issues a požiadavky na zmeny v registri follow up. S ohľadom na to je potrebné nastaviť systém tak, aby bol prístup do registra čo najjednoduchší, vrátane prístupu z vášho mobilného telefónu. Ak to nie je možné, použite na ich zaznamenanie osobný žurnál a potom ich čo najskôr preneste do vášho registra follow up. Tu je niekoľko open source aplikácií na vytváranie poznámok zohľadňujúcich ochranu súkromia, ktoré môžete použiť ako pomôcku:

Prispôsobovanie

P3.express je možné upraviť tak, aby lepšie zodpovedal vášmu prostrediu. Dávajte si však pozor, aby ste pri tom nenarušili vnútornú konzistentnosť vášho systému a aby Váš systém bol jednoduchý. Zvyčajne je lepšie začať s pôvodnou formou P3.express a postupne ju upravovať podľa vašich potrieb, pričom tieto voľby môžete dolaďovať inšpekciou a adaptáciou.

Pre P3.express máme v pláne pripraviť rôzne témy, pričom každá z nich bude prispôsobovať všeobecný systém P3.express pre určitý typ projektu. Zatiaľ sú naplánované nasledovné:

Každá téma bude vyvinutá najmenej 3 doménovými expertmi z domény a jedným alebo viacerými facilitátormi z hlavného vývojového tímu P3.express. Ak máte záujem zapojiť sa do niektorej z pracovných skupín alebo máte nápady na ďalšie témy, neváhajte nás kontaktovať na info@p3.express.

Perspektíva

Ak nemáte žiadneho externého zákazníka ani externých dodávateľov, projekt bude mať len jednu perspektívu (pohľad). Inak bude mať každá organizácia zapojená do projektu svoju vlastnú perspektívu. V P3.express by ste sa mali na všetko v projekte pozerať z vašej perspektívy. Napríklad, keď popisujete zdôvodnenie projektu v dokumente popis projektu, popíšte vaše vlastné zdôvodnenie a nie zdôvodnenie externého zákazníka. P3.express nie je jediný systém, ktorý má používať každá strana zapojená do projektu, ale systém, ktorý používate na riadenie projektu v rámci vašich vlastných hraníc.

Okrem dokumentov treba perspektívu brať do úvahy aj pri uvažovaní o rolách. Môžete byť „projektovým manažérom“ z vašej vlastnej perspektívy, ale z pohľadu zákazníka budete považovaný za „projektového manažéra dodávateľa“ a z pohľadu vašich dodávateľov za „projektového manažéra zákazníka“.

História

Prvá verzia P3.express bola zverejnená v júni 2016, nasledovaná dvomi menšími revíziami v rokoch 2018 a 2020. Návrh druhej verzie P3.express bol zverejnený v marci 2021 na zhromaždenie komentáre od verejnosti a finálna verzia bola zverejnená v máji 2021.

V decembri 2022 bol zverejnený prvý návrh micro.P3.express, ktorý je úpravou P3.express prispôsobenou pre mikroprojekty s 1 až 7 členmi tímu.


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.