Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnogmenadžera A02 Odrediti članoveključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planiratipredmete isporuka A05 Identifikovati rizike iplanirati odgovore A06 Uradite stručnu proveruinicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekatpočetnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranukomunikaciju A10 Revidirati irazraditi planove B01 Stručno proveritimesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni cikluspočetnim sastankom B04 Sprovestifokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportiratiperformanse C01 Planirati odgovorena odstupanja C02 Započeti nedeljniciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranukomunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemimai zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršenepredmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije iplanirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranukomunikaciju E03 Izvršiti primopredajuproizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupuaktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektnedokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovestifokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisatinove ideje G02 Sprovestifokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


Uvod

P3.express koristi jednostavan proces prikazan na gornjem dijagramu. Ovaj proces sastoji se iz 33 upravljačke aktivnosti podeljenih u 7 grupa. Kliknite na bilo koju aktivnost u dijagramu da vidite opis ili prosto počnite sa prvom aktivnošću, A01.

Principi

Rad u P3.express projektu treba da sledi Skoro Univerzalne Principe Projekata (NUPP). P3.express je sam po sebi dizajniran tako da je saglasan sa NUPP.

Organizacija

Postoji upravljački tim odgovoran za aktivnosti projektnog upravljanja, sa jednim ili više članova tima zavisno od veličine i kompleksnosti projekta. Projektni menadžer vodi ovaj tim i ima viši nivo odgovornost za aktivnosti projektnog upravljanja. Ova osoba odgovara spoljnom projektnom menadžeru klijenta (ako postoji) kao i unutrašnjem sponzoru, koji je kao viši menadžer odgovoran za konačan ishod projekta, za resurse, finansiranje, itd u projektu. Svaki unutrašnji proizvodni tim (sa članovima iz sopstvene organizacije) predvodi vođa tima, koji raportira njihovom funkcionalnom menadžeru (ako postoji) kao i projektnom menadžeru. Svaki spoljni proizvodni tim (dobavljači) predvodi projektni menadžer dobavljača koji raportira njihovim unturašnjim menadžerima kao i projektnom menadžeru.

Dokumentacija

U P3.express definisana je sledeća dokumentacija:

Obrasci se koriste kao gotovi, ili se prilagođavaju po potrebi.

Važno je imati centralno mesto za projektnu dokumentaciju sa obezbeđenim redovnim pravljenjem rezervnih kopija, daljinskim pristupom, sistemom ovlašćenja i odobrenja pristupa. Ako organizacija nema takvu platformu mogu se koristiti sledeće platforme otvorenog koda sa regulisanom zaštitom privatnosti:

Ako se tim ne nalazi fizički na istoj lokaciji, potrebna je i platforma za timsku komunikaciju. Ovo su neke opcije otvorenog koda sa regulisanom zaštitom privatnosti:

Važno je blagovremeno evidentirati rizike, probleme, i zahteve za promenom u Registru za Praćenje. Imajući ovo u vidu potrebno je postaviti sistem tako da omogućava jednostavan pristup registru, uključujući i pristup sa mobilnih uređaja. Ako to nije moguće, koristiti lični dnevnik za evidentiranje, a potom blagovremeno preneti u registar. Ovo su neke opcije otvorenog koda sa regulisanom zaštitom privatnosti:

Krojenje

P3.express se može prilagođavati tako da bolje odgovara okruženju. Pri tome, paziti da se ne naruše unutrašnja konzistentnost i jednostavnost sistema. Najbolje je početi sa izvornim oblikom P3.express, i prilagoditi ga postepeno potrebama.

U planu se različite teme za P3.express, od kojih će se jedna baviti prekrajanjem načelnog P3.express sistema prema određenom tipu projekta. Za sada je planirano sledeće:

Svaku temu će razvijati najmanje tri eksperta za svaki domen, i jedan ili više moderatora iz ključnog razvojnog tima za P3.express. U slučaju interesovanja za pridruživanje jednoj od radnih grupa, ili ideje za dodatne teme, kontaktirati info@omimo.org.

Perspektiva

Ako ne postoje spoljni klijenti i dobavljači, projekat ima samo jednu perspektivu; u svim ostalim slučajevima svaka organizacija uključena u projekat imaće svoju sopstvenu perspektivu projekta. Sve u P3.express treba sagledati iz sopstvene perspektive projekta; na primer, ako se opisuje opravdanje projekta u Opisu Projekta, treba opisati opravdanje iz perspektive sopstvene organizacije, a ne iz perspektive spoljnog klijenta. P3.express nije sistem koji koristi svaka strana uključena u projekat, već sistem koji se koristi za upravljanje projektom u okvirima sopstvenih ograničenja.

Osim dokumentacije, perspektiva se sagledava i kada se razmišlja o ulogama. Može se biti “projektni menadžer"iz sopstvene perspektive, a iz perspektive klijenta to će biti “projektni menadžer dobavljača”, a iz perspektive dobavljača “projektni menadžer klijenta”.

Istorija

Prva verzija P3.express objavljena je u Junu 2016, nakon čega su usledile dve manje revizije 2018. i 2020. Nacrt druge verzije P3.express objavljen je Marta 2021. i nakon prikupljanja doprinosa konačna verzija objavljena je u Maju 2021.


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.